default_mobilelogo

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków

Wnioski egzekucyjne powinny zawierać maksymalną ilość danych osobowych dłużnika (PESEL, Nr. DO, NIP, REGON) możliwych do ustalenia przez Wierzyciela, (zlecenie poszukiwania majątku art. 797 1 kpc) oraz oświadczenie o wyborze komornika z art.8 ust.5 uoksie.

Do wniosku egzekucyjnego musi być załączony tytuł wykonawczy w oryginale.

Wierzyciel wraz z wnioskiem przekazuje komornikowi komplet poświadczonych pełnomocnictw dla wykazania reprezentacji osób występujących w imieniu Wierzyciela oraz aktualny odpis KRS w przypadku reprezentacji osób prawnych i innych podmiotów podlegających wpisom do KRS.

Przykładowe zestawienie wydatków obciążających wierzyciela związanych z uzyskaniem informacji od właściwych organów i instytucji w trybie art. 761 kpc i art. 2 ust.5 ustawy uoksie:

 • zapytanie do ZUS – 34,69zł plus 1,50 zł za przelew
 • zapytanie do US -45,00 zł plus 1,50 zł za przelew
 • zapytanie do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW (bezpłatnie)
 • zapytanie do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych - 20,00zł
 • kataster nieruchomości innych powiatów w Polsce –wg. przesłanych komornikowi faktur
 • kataster Miejski we Wrocławiu – 0,00 zł
 • Kataster Powiatu Wrocławskiego-0,00zł
 • Kataster Powiatu Oławskiego -0,00zł
 • CEPIK (bezpłatnie)
 • system OGNIVO  zapytanie do 19 banków bezpłatnie pozostałe zgodnie z cennikiem
 • wpis do KW – 60 zł, odpis KW -33,50 zł wykreślenie wpisu 30,00zł
 • zajęcie udziałów w spółce– 40 zł
 • list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru -4,80zł,
 • list zwrócony adresatowi /komornikowi /po dwukrotnym awizowaniu we właściwym UP -1,90 zł
 • koszt doręczenia środków pieniężnych przelewem bankowym – 1,50zł.
 • opłata za zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika - 81,39 zł (66,17 zł+23%VAT).

 

 

OGNIVO system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników.

 

System ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikami sądowymi a bankami, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników Przy pomocy powyższej aplikacji, komornik sądowy przygotuje zapytanie składające się z listy dłużników. Następnie zapytanie to będzie podpisane bezpiecznym podpisem i przesyłane do OGNIVO. Automatyczna obsługa umożliwia zdalny odbiór zapytań z OGNIVO, jak również zdalną weryfikację i udzielenie odpowiedzi komornikowi sądowemu.

Ognivo Lista Banków

Art.8 ust.5 ustawy o komornikach sądowych

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
( Ustawa z dnia 24 maja 2007 r.
o zmianie ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769 )

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A Oddział we Wrocławiu
10 1050 1575 1000 0090 7160 4756
Tytułem wpłaty należy podać:
Imię, Nazwisko ( nazwę firmy )
oraz koniecznie sygnaturę sprawy
( w formacie: KM 00/00 )