default_mobilelogo

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków

Wnioski egzekucyjne powinny zawierać maksymalną ilość danych osobowych dłużnika (PESEL, Nr. DO, NIP, REGON) możliwych do ustalenia przez Wierzyciela, (zlecenie poszukiwania majątku art. 797 1 kpc)

Do wniosku egzekucyjnego musi być załączony tytuł wykonawczy w oryginale.

Wierzyciel wraz z wnioskiem przekazuje komornikowi komplet poświadczonych pełnomocnictw dla wykazania reprezentacji osób występujących w imieniu Wierzyciela oraz aktualny odpis KRS w przypadku reprezentacji osób prawnych i innych podmiotów podlegających wpisom do KRS.

Przykładowe zestawienie wydatków obciążających wierzyciela związanych z uzyskaniem informacji od właściwych organów i instytucji w trybie art. 761 kpc i art. 2 ust.5 ustawy uoksie:

  • zapytanie do ZUS – 36,55zł + 1,50 zł za przelew
  • zapytanie do US -35,00 zł + 1,50 zł za przelew
  • zapytanie do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW (bezpłatnie)
  • zapytanie do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych - 20,00zł
  • kataster nieruchomości innych powiatów w Polsce –wg. przesłanych komornikowi faktur
  • CEPIK (bezpłatnie)
  • system OGNIVO  zapytanie do 19 banków bezpłatnie pozostałe zgodnie z cennikiem
  • wpis do KW – 60 zł, odpis KW -33,50 zł
  • zajęcie udziałów w spółce– 40 zł

OGNIVO system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników.

System ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikami sądowymi a bankami, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników Przy pomocy powyższej aplikacji, komornik sądowy przygotuje zapytanie składające się z listy dłużników. Następnie zapytanie to będzie podpisane bezpiecznym podpisem i przesyłane do OGNIVO. Automatyczna obsługa umożliwia zdalny odbiór zapytań z OGNIVO, jak również zdalną weryfikację i udzielenie odpowiedzi komornikowi sądowemu.

Ognivo Lista Banków

Art.10 ust.1 ustawy o komornikach sądowych

W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
( Ustawa z dnia 22 marca 2018 r.
o komornikach sądowych
Dz.U. z 2018 r. poz.771 )

 

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A Oddział we Wrocławiu
10 1050 1575 1000 0090 7160 4756
Tytułem wpłaty należy podać:
Imię, Nazwisko ( nazwę firmy )
oraz koniecznie sygnaturę sprawy
( w formacie: KM 00/00 )