default_mobilelogo

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1K/00174048/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-08-2018r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków II Wydział Cywilny 50-040 Wrocław, ul. Podwale 30 sala. 129 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe Dom Sp. z o.o. położonej: 55-050 Sobótka, Strzegomiany, działka 555, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00174048/8.
Nieruchomość stanowi jednolity obszar gruntu rolnego, składającego się z geodezyjnie wydzielonych działek nr od 555/1 do 555/45 o łącznej powierzchni 5,3164 ha. Nieruchomość gruntowa, geodezyjnie podzielona jest na 45 działek, ale stanowi obszar gruntu rolnego niezabudowanego bez jakiejkolwiek infrastruktury technicznej. Podział w terenie praktycznie nie jest zrealizowany.Nieruchomość stanowi jednolity obszar upraw rolnych i jest obciążona umową dzierżawy zawartą w dniu 29.07.2011 r. przez właściciela na rzecz osoby fizycznej w celu używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej. Umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień roku, w którym zostanie doręczone wypowiedzenie w formie pisemnej przez którąkolwiek ze stron.
Obszar, na którym położone są działki nr 555/1 - 555/45 oznaczony jest symbolami: MN 32, MN 33, MN 34, KDW 29-31, KDW 39, KDW 40, dla których obowiązują następujące zapisy odnośnie przeznaczenia: MN 32-34 - ustala się przeznaczenie terenów na zabudowę mieszkaniową małej intensywności, KDW 29-31, KDW 39, KDW 40 - ustala się przeznaczenie na drogi wewnętrzne. UWAGA! Obecnie działki zostały scalone w jedną działkę o nr 555.

Suma oszacowania wynosi 2 068 000,00zł (dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 378 666,67zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 67/100zł).


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 206 800,00zł. (dwieście sześć tysięcy osiemset zł 00/100).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 10 10501575 1000 0090 7160 4756 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w dniu 13 sierpnia 2018r. od godz.11:00 do godz.11:20 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Art.8 ust.5 ustawy o komornikach sądowych

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
( Ustawa z dnia 24 maja 2007 r.
o zmianie ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769 )

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A Oddział we Wrocławiu
10 1050 1575 1000 0090 7160 4756
Tytułem wpłaty należy podać:
Imię, Nazwisko ( nazwę firmy )
oraz koniecznie sygnaturę sprawy
( w formacie: KM 00/00 )